رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي ارشد کشاورزی علوم دامی - علوم تغذیه دام

كارشناسي ارشد کشاورزی علوم باغبانی - گیاهان دارویی

كارشناسي ارشد کشاورزی علوم باغبانی - میوه کاری

كارشناسي ارشد کشاورزی - زراعت

كارشناسي ارشد کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
كارشناسي ارشد کشاورزی - علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی
كارشناسي ارشد کشاورزی - منابع آب
كارشناسي ارشد کشاورزی - سازه های آبی
كارشناسي ارشد کشاورزی - آبیاری و زهکشی
كارشناسي ارشد کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:147  این هفته:1042  این ماه:8502  امسال:61649