تمدید پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ، در هرترم توسط دانشجو الزامی است.انتخاب واحد و تمدید بصورت اینترنتی می باشد
چنانکه انتخاب واحد ترم پنجم یا بعد از آن باشد، تکمیل فرم تمدید سنوات مربوطه توسط دانشجو و ارائه آن به آموزش مرکز نیمه حضوری و در موارد لازم، حکم کمسیون موارد خاص الزامی است

توجه :دانشجو فرم های قبل از دفاع را از سایت دانشگاه ارومیه اخذ نموده و قبل از دفاع جهت اخذ شماره پایان نامه به مرکز آموزشهای نیمه حضوری در زمان مقرر مراجعه نماید
سایرفرمها ی لازم جهت روزدفاع و بعد از دفاع ،در سایت دانشگاه ارومیه /مراکز/مرکز آموزشها ی نیمه حضوری موجود است

کلیه مدارک پرونده دانشجو قبل از اخذ فرم های دفاع باید تکمیل باشد لذا دانشجویان در زمان مناسب حداقل یکماه قبل از دفاع نسبت به تکمیل موارد لازم قدام نمایند و قبل از دفاع تسویه مالی نمایند.
فایل پروپزال و پایان نامه در  سایت دانشگاه ارومیه /مراکز/مرکزآموزشهای نیمه حضوری موجود است.
حداقل سه ماه پس از تصویب پروپزال در گروه یا شورای دانشکده ، درزمان مقرر فرم های قبل از دفاع از سایت دانشگاه ارومیه /مراکز/مرکز آموزشهای نیمه حضوری توسط دانشجو اخذ مي گردد و در همان زمان مقرر جهت اخذ شماره پایان نامه ، دانشجو باید به مرکز آموزشهای نیمه حضوری مراجعه نماید.
پس از تکمیل فرم های قبل از دفاع ، دانشجو باید فرم های مذکور را جهت صدوراحکام داوران داخلي و مدعو ونامه تعیین وقت دفاع به مرکز آموزشهای نیمه حضوری تحویل نماید.
سایر فرمها  زمان دفاع و بعد از دفاع در سایت دانشگاه ارومیه /مراکز/مرکزآموزشهای نیمه حضوری  موجود است که دانشجو باید فرمها را بصورت تایپي کامل نموده و بعد از تکمیل امضا ها آنها را به مرکز آموزشهای نیمه حضوری تحویل نماید.
دانشجویان هردو فرم شماره 5 را به همراه سایر فرمها تکمیل نمایند فرم شماره 5 نسخه استاد راهنما را تحویل ایشان نمایند.
برگه تك لیست نمره پایان نامه بعد از تکمیل فرم اصلاحيه پايان نامه -فرم شماره 9-و بعد ازتحویل آن فرم توسط دانشجو به مرکز نیمه حضوری، داده مي شود
نمره پایان نامه مندرج در تك لیست باید توسط استادراهنما و مدیر گروه امضاء شده و به مرکز نیمه حضوری تحویل شود.
بعد از ثبت نمره پایان نامه و در صورت تکمیل بودن نمرات سایردروس و نداشتن بدهي برگه تسویه حساب داده مي شود.
هنگام تسویه حساب ارائه یک جلد پایان نامه و سی دی و کارت دانشجویی به مرکز اموزشهای نیمه حضوری اجباری است 
فرمت و شکل پایان نامه بایستي مطابق الگوی ارائه شده این مرکز باشد که در سایت مرکزموجود است

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:51  این هفته:610  این ماه:1699  امسال:20636